Caracterització acústica de peces d’automoció

Keacoustics ha caracteritzat els paràmetres acústics de peces d’automoció pel laboratori Samartest.

Els assajos de NVH han consistit en mesures dels coeficients d’absorció acústica i de l’aïllament acústic al soroll aeri en sales especials per aquest tipus de mostres segons els procediments i normatives internes del client final, i per diferents mostres sotmeses a condicions ambientals determinades. Durant la consecució del projecte ha calgut tenir en compte que les cabines petites impedeixen una lectura correcta per baixes freqüències degut a la pobra difusió del camp acústic. Per assegurar que únicament es té en compte la transmissió per la mostra, ha calgut construir i testejar mostres de referència.

Barcelona
Telèfon +34 605 431 416

Formem part de