Keacoustics

Partners estratègics en enginyeria acústica, soroll i vibracions. Col·laboradors compromesos amb els teus reptes.

Keacoustics

Partners estratègics en enginyeria acústica, soroll i vibracions. Col·laboradors compromesos amb els teus reptes.

Descobreix les nostres especialitzacions acústiques

Kenoise i gestió intel·ligent de la contaminació acústica

Gestors del soroll, elaboració d’estratègies preventives, reactives i de control de la contaminació acústica.

Caracterització acústica de materials i transductors

Caracterització acústica de materials i transductors acústics, altaveus i micròfons. Mesuraments de paràmetres específics.

Simulacions numèriques

Simulacions acústiques en ambient exterior, recintes, altaveus, etc. Propagació d’acústica subaquàtica

Acústica subaquàtica

Anàlisi de l’impacte acústic d’activitats marítimes off-shore.

Projectes i mesuraments vibroacústics avançats

Mesuraments acústics i de vibració. Acústica arquitectònica, industrial i ambiental.

Formació

Cursos a mida d’enginyeria acústica, soroll i vibracions.

KeNoise, Gestió intel·ligent de la contaminació acústica

 • Direcció i elaboració de projectes acústics integradors en l’àmbit urbà i periurbà.
 • Detecció concreta i objectiva de les fonts de soroll.
 • Detecció i Control d’esdeveniments sorollosos: Construcció, indústria, vies de comunicació, activitats d’oci, serveis municipals,…
 • Gestió de les zones tranquiles, de silenci i d’especial cura acústica.
 • Mètodes de comparació objectiva dels indicadors acústics mesurats per dispositius en diferents alçades, façanes.
 • Integració en un únic anàlisi dels diferents dispositius de mesura ambiental, de diferents magnituds (aire, acústica, il·luminació, etc.) i de diferents proveïdors i fabricants.
 • Mitigació de la font responsable i Compliment dels valors de qualitat acústica.
 • Valoració dels mapes estratègics i definició de zones.
 • Instal·lació, posada en marxa i operació de l’eina online personalitzable i independent de gestió del soroll que integra serveis profesionals i dispositius ambientals : KENOISE

Caracterització acústica de materials i transductors acústics

 • Caracterització de paràmetres mecànics i acústics de materials in situ i en laboratori.
 • Mesura del coeficient d’absorció acústica en sala reverberant segons UNE-EN ISO 354.
 • Mesures d’aïllament acústic en sales de transmissió vertical i horitzontal segons la família UNE-EN ISO 140.
 • Mesura de directivitat i resposta en freqüència de transductors acústics en sala anecoica.
 • Mesures de resposta en freqüència de fonts de soroll in situ.

Simulacions numèriques

 • Simulacions acústiques en exteriors segons ISO 9613.
 • Simulacions en acústica de sales: acústica ondulatòria, acústica estadística i acústica geomètrica i ray-tracing.
 • Models de propagació acústica subaquàtica: RAM i BELHOP.

Acústica subaquàtica

 • Modelitzacions de propagació acústica subaquàtica per donar compliment a la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental.
 • Determinació de zones d’exclusió i definició de les distàncies de seguretat ambiental per a mamífers marins (índexs SEL, SELcum, RMS, PIC, Ponderacions freqüencials), segons criteris ACCOBAMS, NOOA i Southall.
 • Caracterització del soroll subaquàtic provocat per activitats off-shore.
 • Estudis d’impacte acústic segons RD 79/2019 i Directiva Marina 2008/56 / CE d’acord amb el Descriptor 11.
 • Determinació de zones d’exclusió i definició de les distàncies de seguretat ambiental per a mamífers marins.
 • Soroll Impulsiu: Distribució temporal i espacial de sorolls impulsius en el rang de 10 Hz a 10 KHz (índexs SEL i PIC) superiors a llindar afectació animals.
 • Soroll Continu: Evolució i tendència del valor RMS anual per a freqüències centrals 1/3 octava 63 Hz i 125 Hz, en dB ref a 1μPa.
 • Mesuraments de soroll subaquàtic i modelitzacions numèriques de propagació acústica subaquàtica mitjançant software especialitzat KEWATER.

Projeces d’acústica avançada i mesuraments

Per a l’entorn industrial

 • Projectes de condicionament acùstic d’espais industrials amb elevants nivells de soroll.
 • Projectes d’aïllament acùstic en entorn industrial.
 • Mesures de l’exposició del soroll al treballador segons RD 286/2006.
 • Mesures d’ultrasons.
 • Mesures de vibració.
 • Mesures d’intel·ligibilitat de la paraula en entorns industrials.
 • Identificació de les vies de soroll i vibracions fent ús de mètodes TPA (Transmission Path Analysis).
 • Anàlisis modal experimentals EMA (Experimental Modal Analysis) i OMA (operational Modal Analysis).

Per a l’entorn ambiental

 • Estudis d’impacte acústic de noves infraestructures, vies de comunicació, instal·lacions aeroportuàries, etc.
 • Simulacions acústiques en exteriors segons ISO 9613.
 • Realització de mapes de soroll a partir de mesures acústiques i de prediccions.
 • Integració de dades ambientals en SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica).
 • Realització de plans d’acció conforme la directiva europea END 2002/49/CE.
 • Avaluació de l’impacte acústic produït per activitats, veïnatge, etc. segons la llei 16/2002 i el decret 176/2009.
 • Estudis d’impacte ambiental per activitats marines.

Per a l’entorn arquitectònic

 • Pre-Auditoria.
 • Prediccions d’aïllament al soroll aeri i al soroll d’impacte segons UNE-EN ISO 12354, i conforme el DB-HR del CTE.
 • Projectes de condicionament acústic en tot tipus de recintes (sales polivalents, teatres, auditoris, sales d’espera, restaurants, ús particular, etc.).
 • Estudis d’impacte ambiental conforme legislació vigent.
 • Identificació de les vies de soroll i vibracions fent ús de mètodes experimentals TPA (Transmission Path Analysis).
 • Mesura del temps de reverberació i paràmetres de sales segons UNE-EN ISO 3382.
 • Mesures in situ de l’aïllament acústic al soroll aeri entre locals segons UNE-EN ISO 140-4 i avaluació conforme UNE-EN ISO 717-1.
 • Mesures in situ de l’aïllament acústic al soroll aeri de façana segons UNE-EN ISO 140-5 i avaluació conforme UNE-EN ISO 717-1.
 • Mesures in situ de l’aïllament acústic al soroll d’impacte entre locals segons UNE-EN ISO 140-7 i avaluació conforme UNE-EN ISO 717-2.
 • Disseny de sistemes de megafonia, sistemes PAVA i de reforç electroacústic segons EN54 i EN6089:1998.

Consultoria i Assessorament

 • Estats de l’art de la ciència, la tècnica i la tecnologia en acústica, soroll i vibracions.
 • Assessorament en fases d’anàlisi i disseny de producte o servei; execució, implementació i validació.
 • Assessorament expert en qualsevol projecte que apareguin problemes de soroll i vibracions.
 • Assessorament en la definició de legislació acústica.
 • Realització de peritatges.

Formació

 • Docència universitària en acústica en Graus i Màsters d’Enginyeria.
 • Curs d’acústica bàsica de 12 hores.
 • Programes formatius a mida, tant per a empreses com a institucions.
 • Pràctiques formatives, amb la realització de mesures reals aplicant legislacions i normatives ISO vigents, fent ús d’instrumentació acústica i eines de modelització acústica comercials.
 • Formació personalitzada de l’enginyer acústic.

Barcelona
Telèfon +34 605 431 416

Formem part de