Efectes de l’Estat d’Alarma sobre la Contaminació Acústica

La situació de crisis sanitària del Covid19 i la declaració d’estat de l’arma a l’estat espanyol, amb restriccions de mobilitat, activitats industrials i activitats d’oci inaudites mai vistes abans, han conduit a fortes reduccions de la contaminació acústica ambiental.

S’han analitzat dues vies de comunicació: una via urbana i una via interurbana amb elevats nivells de soroll causats per tràfic pesat, d’un municipi de la província de Barcelona equipat amb la solució de monitorització acústica i anàlisi de dades KENOISE. (https://www.keacoustics.com/en/kenoise-en/) amb sensors de soroll tipus 1. 

A la Figura 1 es mostra l’evolució temporal del valor equivalent ponderat A durant tots els dies del mes de març i els 20 primers dies del mes d’abril de la via urbana. Durant les dues primeres setmanes del mes de març es pot observar un comportament típic de via urbana, soroll de trànsit bàsicament de 7 del matí a 11 del vespre, amb disminució important els caps de setmana. A partir del dia 13 de març, data d’inici del confinament parcial, s’observa una baixada important dels valors de pressió sonora, que s’accentua a partir de l’1 d’abril, data en què comença el confinament total. A partir del 13 d’abril, inici de la segona fase de confinament parcial, els valors no varien massa.

 S’observen clarament els pics sonors a les 8 del vespre en punt, tribut que la població fa al personal sanitari que fa front a la pandèmia de salut.

Figura 1 Evolució del nivell equivalent ponderat A – Via Urbana.

Figura 2 Evolució del nivell equivalent ponderat A – Via Interurbana.

 

L’efecte de l’estat de l’alarma també s’identifica a la via interurbana (veure Figura 2), sobretot durant la fase de confinament total. El tribut al personal sanitari a les 8 del vespre en punt també hi apareix amb menor intensitat, probablement causat per la menor densitat de població d’aquella zona.

Pel que fa els índexs de cada període temporal segons la Directiva Europea 2002/49/CE, s’hi observa un decrement a mesura que el confinament és més estricte. A la Figura 3 , amb el detall dels valors dels mesos de març i abril dels punts de monitorització a les dues vies, s’hi poden identificar clarament els canvis en els patrons en cada fase del confinament.

Les figures Figura 4 I Figura 5 mostren els valors dels 3 períodes amitjanats en les 4 fases, i per les dues vies, amb una marcada tendència descendent a mesura que les mesures de confinament són més estrictes.

Figura 3 Evolució del nivell Ln . Verd fort: Via Urbana. Verd fluix: Via Interurbana.

 Figura 4 Evolució del índexs Ld, Le i Ln  amitjanats en les diferents fases. Via Urbana.

Figura 5 Evolució del índexs Ld, Le i Ln amitjanats en les diferents fases. Via Interurbana.

Finalment, a la Figura 6 s’hi detalla la reducció que provoca cada fase del confiament, per les dues vies, i per tots els períodes. A la via urbana el confinament total es tradueix en una reducció d’entre 2 i 3 dBA en període dia, entre 5 i 6 dBA en període vespre i d’entre 4 i 5 dBA en període nit. A la via interurbana, la reducció és de 3 dBA en període dia, i entre 4 i 5 dBA en període vespre i 3 dBA en període nit. Per les dues vies i pels tres períodes, la reducció del segon confinament parcial és major que al primer.

Figura 6 Reducció dels índexs Ld, Le i Ln  en confinament parcial i total. Via Urbana i Interurbana.

Barcelona
Telèfon +34 605 431 416

Formem part de